Nachádzate sa tu

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky spoločnosti MEDAC SR, spol. s r.o., platné od 1. 7. 2022 -    predaj tovaru mimo internetový obchod 

I. Objednanie tovaru

1. Objednávku tovaru môže odberateľ uskutočniť telefonicky, prostredníctvom e-mailu alebo iným obdobným spôsobom umožňujúcim prenos textu na diaľku. Objednávku je možné uskutočniť i prostredníctvom tretej osoby (napr. cez obchodného reprezentanta), ktorá k tomu bude MEDACom SR alebo odberateľom splnomocnená. Objednávka tovaru je považovaná stranami zároveň za návrh kúpnej zmluvy, na základe ktorej sa uskutoční dodávka tovaru.

2. Objednávka musí obsahovať tie údaje, ktorými je tovar špecifikovaný v platnom cenníku tovaru pre dané obdobie, t.j. hlavne úplný názov tovaru, číslo druhu tovaru, cena tovaru. Ďalej je v objednávke potrebné uviesť údaj o množstve objednávaného tovaru.

3. Ak objednávka spĺňa všetky vyššie uvedené náležitosti a je MEDACom SR prijatá, predstavuje kúpnu zmluvu, na základe ktorej sa MEDAC SR zaväzuje dodať odberateľovi tovar za nižšie uvedených podmienok a odberateľ sa zaväzuje zaplatiť za nižšie uvedených podmienok MEDACu SR  kúpnu cenu uvedenú na faktúre.

4. MEDAC SR odberateľovi potvrdí prijatie objednávky.

5. Odberateľ nie je povinný dodržiavať žiadne limity minimálnej výšky objednávky. MEDAC SR vybavuje objednávky akejkoľvek výšky.

6. MEDAC SR môže objednaný tovar dodať i po častiach. Objednávka zostáva v evidencii MEDACu SR až do úplného vybavenia a odberateľ už nemusí objednaný a doposiaľ nedodaný tovar znovu objednávať.

7. MEDAC SR odporúča odberateľovu absolvovať semináre o správnom použití prípravkov značky ALCINA pred alebo bezprostredne po prvej objednávke.

II. Preprava tovaru

Prepravu tovaru zabezpečuje MEDAC SR prostredníctvom prepravnej služby a hradí náklady s ňou spojené:

1. K drobnej objednávke do 100,- € vrátane DPH účtuje MEDAC SR manipulačný poplatok vo výške 9 € vrátane DPH.

III. Odovzdanie a prevzatie tovaru

1. Tovar je balený obvyklým spôsobom tak, aby bol chránený pred poškodením alebo zničením.

2. MEDAC SR splní svoju povinnosť dodať tovar tým, že odovzdá tovar prvému dopravcovi k preprave odberateľovi (napr. INTIME).

3. Odberateľ môže odmietnuť prevziať tovar v prípade, že prepravný obal tovaru je pri odovzdávaní poškodený. V prípade prevzatia zásielky s poškodeným obalom od prepravcu nemôže MEDAC SR uznať prípadnú reklamáciu poškodeného tovaru.

4. Odberateľ je povinný bezodkladne po prevzatí tovar prezrieť. Prevzatím tovaru prechádza zodpovednosť za škody na tovare na odberateľa.

IV. Reklamačné podmienky

1. V prípade nezrovnalostí medzi množstvom alebo druhom tovaru, ktoré je uvedené na faktúre a v zásielke alebo pri materiálovej vade výrobku,

je odberateľ oprávnený vadný alebo chýbajúci tovar reklamovať.

2. Odberateľ je oprávnený reklamovať kvalitu tovaru. Za vadu kvality tovaru sa považuje taká vada tovaru, ak tovar nezodpovedá obvyklej kvalite takého tovaru alebo kvalite uvedenej na obale tovaru. 

3. V prípade reklamácie je MEDAC SR oprávnený reklamovaný tovar prezrieť, prípadne ho prehliadnuť prostredníctvom tretej osoby.

4. Riadne dodaný tovar nie je možné vrátiť ani vymeniť.

5. Práva odberateľa z vád tovaru sa uplatňujú v súlade s Obchodným zákonníkom. Spolu s notifikáciou vád je odberateľ povinný MEDACu SR v jeho sídle predložiť k preskúmaniu aj reklamovaný tovar.

6. Na elektrické spotrebiče určené pre profesionálnu prácu (profesionálne využitie) je MEDACom SR poskytovaná 6-mesačná záručná doba. Záručná doba neplynie odo dňa, kedy bola MEDACu SR notifikovaná vada tovaru do doby odoslania stanoviska MEDACu SR o spôsobe vybavenia reklamácie odberateľovi. Dodaním náhradného tovaru alebo jeho súčasti sa záručná doba nepredlžuje.

V. Fakturácia

1. MEDAC SR vystaví za tovar odberateľovi faktúru, ktorá môže byť priložená priamo k zásielke. Lehota splatnosti kúpnej ceny a teda i jednotlivých faktúr, ktoré kúpnu cenu vyúčtovávajú, je obvykle 14 dní odo dňa vystavenia faktúry. Kúpna cena bude účtovaná a uhrádzaná s daňou z pridanej hodnoty v zákonom stanovenej výške.

2. Odberateľ je oprávnený MEDACu SR oznámiť prípadné chyby faktúry a požadovať ich odstránenie v lehote do 3 dní od prevzatia tovaru, inak sa faktúra považuje za správne vyhotovenú.

VI. Úhrada faktúry, omeškanie v úhrade faktúr

1. Zaplatenie kúpnej ceny tovaru odberateľom je uskutočnené prijatím čiastky vo výške kúpnej ceny MEDACom. To je možné uskutočniť:
a) bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou na účet MEDACu SR,
b) dobierkou prepravcovi.

2. V prípade platby dobierkou odporúča MEDAC SR odberateľovi vyžiadať si a uschovať doklad o zaplatení zásielky.

3. Úhrada prvej objednávky uskutočnenej v súlade s touto zmluvou bude uskutočnená dobierkou.

4. Vlastníctvo k tovaru prejde na odberateľa až okamihom úplného uhradenia kúpnej ceny.

5. V prípade, že odberateľ neuhradí kúpnu cenu ani po doručení písomnej upomienky k úhrade kúpnej ceny, považuje sa omeškanie s uhradením kúpnej ceny za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti.

6. Ak je odberateľ v omeškaní so zaplatením kúpnej ceny, je MEDAC SR oprávnený účtovať zmluvný úrok z omeškania vo výške 12 % p.a. z dlžnej čiastky.

7. Po dobu, kedy je odberateľ v omeškaní s úhradou svojich záväzkov voči MEDACu SR, je mu všetok tovar dodávaný iba na dobierku (bez možnosti uplatnenia dobierkových zliav) alebo za hotovosť. V prípade opakovaných problémov s včasnou úhradou faktúr je MEDAC SR oprávnený požadovať trvalý odber tovaru iba na dobierku alebo v hotovosti.

VII. Ďalšie ustanovenie

1. Tovar môže byť ďalej predávaný kupujúcim iba v originálnom balení. Neprípustný je predaj prázdnych obalov alebo balení s iným obsahom.

2. Medac odporúča odberateľovi dodržiavať doporučené predajné ceny, ktoré odberateľ získa na vyžiadanie od MEDACu SR.

3. Odberateľ sa zaväzuje tovar nakúpený od MEDACu SR dodávať výhradne konečným spotrebiteľom.

4. Odberateľ sa zaväzuje realizovať predaj prípravkov značky Alcina len zákazníkom salónu odberateľa,v salóne alebo prostredníctvom neverejného predaja cez internet-cez uzavretú zónu pre stálych zákazníkov odberateľa.

5. V prípade verejného predaja cez internet,bude odberateľ nakupovať tovar MEDACu za veľkoobchodné ceny bez akýchkoľvek ďalších výhod.V takom prípade je odberateľ povinný nahlásiť bezodkladne MEDACu zahájenie verejného predaja cez internet.

VIII. Ukončenie obchodného vzťahu

1. Odberateľ môže kedykoľvek ukončiť obchodný vzťah s MEDACom SR bez udania dôvodu, pokiaľ nemá voči MEDACu SR žiadne finančné záväzky.

2. Omeškanie platby za fakturovaný tovar, rovnako ako porušenie článku VII.5 je dôvodom na okamžité prerušenie dodávok tovaru MEDACom SR.

3. MEDAC SR je oprávnený ukončiť obchodný vzťah v prípade, že odberateľ nemôže zaistiť kompetentnú starostlivosť kozmetikou ALCINA, tzn. že súhrn všetkých objednávok odberateľa v rámci polroka nedosiahne v priemere aspoň 200,- € s DPH mesačne.

IX. Ochrana osobných údajov

1. MEDAC SR chráni osobné údaje odberateľa, ktoré odberateľ vypĺňa do objednávky. Osobné údaje odberateľa sú zabezpečené a chránené proti zneužitiu. MEDAC SR využíva osobné údaje odberateľa, aby realizoval dohodnuté plnenie, t.j. dodanie služieb či tovaru odberateľovi, a s tým súvisiaceho splnenia povinností MEDACu SR vyplývajúcich z právnych predpisov. Osobné údaje odberateľa sú uložené na centrálnom úložisku
v priestoroch MEDACu SR, a to v elektronickej aj papierovej forme. Prístup k osobným údajom je zamedzený všetkým osobám, ktoré nemajú oprávnenie s týmito osobnými údajmi nakladať. Osobné údaje nie sú poskytované tretím osobám, okrem splnenia povinností vyplývajúcich
z právnych predpisov, a okrem výslovného súhlasu odberateľa s týmto poskytnutím iným osobám.

2. Odberateľ je oprávnený požiadať MEDAC SR o oznámení, či a aké osobné údaje má MEDAC SR o odberateľovi k dispozícii. Oznámenie vykoná MEDAC SR bez zbytočného odkladu. Ak MEDAC SR spracováva nesprávne osobné údaje alebo neaktuálne osobné údaje, je odberateľ oprávnený požiadať o opravu, a to prostredníctvom e-mailu medac@medac.sk.

3. Na vyššie uvedený e-mail je odberateľ oprávnený vzniesť podnety príp. sťažnosti na spracovávanie svojich osobných údajov MEDACom SR.

MEDAC SR získava osobné údaje odberateľa na základe objednávky. príp. pri vstupe odberateľa na webové stránky MEDACu SR, kde je automaticky zaznamenaná IP adresa, webová stránka, z ktorej odberateľ MEDAC SR navštívil, dátum a dĺžka návštevy.

MEDAC SR tiež získa a spracováva osobné údaje odberateľa v prípade poskytnutia osobných údajov odberateľom, napr. v prípade registrácie odberateľa, prijatím obchodných podmienok.

Za účelom informovania o ponúkaných službách a produktoch MEDACu SR môže odberateľ poskytnúť svoje osobné údaje MEDACu SR Odberateľ je oprávnený sa z týchto informačných produktov kedykoľvek odhlásiť prostredníctvom e-mailu: medac@medac.sk.

V prípade, že má odberateľ záujem o poskytovanie informácií
o ponúkaných službách a produktoch (informačný e-mail), potom vyplnením Súhlasu so zasielaním noviniek, udeľuje Dodávateľovi súhlas so spracovaním svojich osobných údajov za týmto účelom.

4. Plné znenie vyhlásenia o spracovaní osobných údajov MEDACom SR je k dispozícii www.medac.sk/zasadyzpracovani.

X. Záver

1. Tieto obchodné podmienky sú platné po dobu neurčitú, nahradzujú všetky predchádzajúce obchodné podmienky.Obchodné podmienky sú platné do doby vydania nových obchodných podmienok MEDACom SR.

2. V prípade, že odberateľ s MEDACom SR uzavrú navzájom  kúpnu zmluvu, uskutoční sa predaj tovaru na základe týchto obchodných podmienok, pokiaľ nebude v kúpnej zmluve výslovne dohodnuté inak.

3. Odberateľ prehlasuje, že sa s obsahom týchto obchodných podmienok zoznámil, rozumie im  a súhlasí s nimi, čo potvrdzuje svojim podpisom.